FAQs Complain Problems

News and Notices

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्वन्धि सूचना !!!

शिलवन्दी सूचना

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्वन्धि सूचना !!! प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०४/१२

श्री वडा कार्यालय(सबै) वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन तयारी गर्नै सम्बन्धमा

आ.व २०७५/०७६ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मिति २०७६ श्रावण २६ र २७ गते हुने भएकोले वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन संलग्न ढाचामा तयार गरी २०७६ श्रावण २० गते भित्र यस कार्यालयमा पठाउन हुन जानकारी गराईन्छ ।

सुचना! सुचना!! सुचना !!!

यस कार्यालयले मिति २०७६/०४/०१ देखी घरको नक्सापास खुलाएको सम्बन्धमा सुचना 

Pages