FAQs Complain Problems

News and Notices

योजना छनोट तथा प्राथमिकरण गरी पाठाउने सम्बन्धी सुचना !!!

श्री वडा समितिको कार्यालय (सबै) वीरेन्द्रनगर नगरपालका सुर्खेत 

वेरोजगार व्यक्ती छनौटका मापदण्ड र प्राथमिकीकरण गर्ने सम्वन्धमा सूचना

Letter
Format

वेरोजगार व्यक्ती छनौटका मापदण्ड र प्राथमिकीकरण गर्ने सजिलो फरमेट पठाईएको छ यसै अनुसार गरी पठाउन सम्पूर्ण वडा हरुलाई अनुरोध छ । धन्यवाद ।

सूचना !!! सूचना !!! सूचना !!!

कार्यपालिका प्रमुख उप प्रमुख कार्यपालिका सदस्य ज्यू हरु वडा अध्यक्ष ज्यू वडा सचिव र नगरपालिकाका सवै शाखा प्रमुखहरु लाई पत्रमा उल्लेखित  विषय समय र स्थानमा उपस्थितीका लागी अनुरोध ।

Pages