FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 05/14/2018 - 11:15
Post date: 05/14/2018 - 11:09
Documents:
Post date: 05/26/2015 - 16:46
Documents:
PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५, PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली-२०५६, PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन -२०६३, PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४, PDF icon स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली-२०६४, PDF icon स्थानीय निकायको लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति-२०६०, PDF icon स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति -२०६१, PDF icon स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६, PDF icon स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९, PDF icon स्थानीय निकाय ( निर्वाचन कार्यविधि) ऐन - २०४८, PDF icon नगरपालिका ऐन - २०४८, PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन (पाँचौ संशोधन)नियमावली, २०६९, PDF icon आयकर ऐन - २०५८, PDF icon आयकर नियमावली - २०५९, PDF icon गरिबी निवारण कोष ऐन - २०६३, PDF icon भवन ऐन-२०५५, PDF icon भवन नियमावली- २०६६, PDF icon निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली-२०५८, PDF icon निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि)(दोश्रो संशोधन) नियमावली-२०६४, PDF icon भष्ट्राचार निवारण ऐन - २०५९, PDF icon पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन - २०५५, PDF icon नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, PDF icon नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, PDF icon नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३, PDF icon व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियमावली, नागरिक बडापत्र र निर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७०, PDF icon महिला नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०६८, PDF icon अपाङ्ग नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि - २०६९, PDF icon जगेडाकोष सञ्चालन कार्यविधि-२०६६ ( तेस्रो संसोधन सहित ), PDF icon जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशर्न, २०६९, PDF icon वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७०, PDF icon वारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, PDF icon सामाजिक परिचालन निर्देशिका-२०७१, PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०६९, PDF icon स्थानीय निकाय लैङ्गिक बजटे परीक्षण निर्देशिका २०६४, PDF icon स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि–२०६७, PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि-२०६७, PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि-२०६७, PDF icon स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०६९, PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका-२०६८, PDF icon वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्मचारी कल्याणकोष सञ्चालन विनियमावली-२०६६, PDF icon न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि -२०६६