FAQs Complain Problems

श्री वडा कार्यालय(सबै) वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन तयारी गर्नै सम्बन्धमा

आ.व २०७५/०७६ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मिति २०७६ श्रावण २६ र २७ गते हुने भएकोले वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन संलग्न ढाचामा तयार गरी २०७६ श्रावण २० गते भित्र यस कार्यालयमा पठाउन हुन जानकारी गराईन्छ ।

Supporting Documents: